Impresum

 

 

Osnivač i izdavač NID Kompanija "Novosti" a.d.

Generalni direktor: Srđan Muškatirović

Odgovorni urednik: Dejan Obradović

Adresa redakcije: “Novosti oglasi”: Trg Nikole Pašića 7, Beograd

Telefoni: 011/3028-078, 3028-079

Fax: 011/3028-281

E-mail: oglasi@novosti.rs

Internet: www.novostioglasi.rs

Broj tekućeg računa: Komercijalna banka: 205-13231-68

Broj deviznog računa: Komercijalna banka 30112-025-07040962

Štampa: GP Kompanija “Štamparija Borba” a.d. Kosovska 21, Beograd

CIP – Katalogizacija u publikaciji/ Narodna bibliotek Srbije/NOVOSTI Oglasi/ISSN 1450-8273/COBISS.SR-ID 43114508